محور های کنفرانس

علوم جغرافیایی

آب و هواشناسي (اقليم شناسي)

کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

آمايش سرزمين- مخاطرات محيطي جغرافياي سياسي

ژئـــومـــورفـــولوژي

طبيعت گـــردي (اكوتوريسم)جغرافيا  و برنامه ريزي گردشگري

جغرافياي پزشكي - جغرافيا و دفاع مقـــــدس

هيدروژئـــوموفـــولوژي در برنامه ريــــزي محيطي

توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده

 جغـــــــــرافـــیا: دفــــاع وامنــیت

 سنجــــش از دور و سيستــــم اطلاعــــات جغــــرافيــــــاي

زمین شناسی

زمین شناسی اقتصادی، معدن و اکتشاف

چینه شناسی و فسیل شناسی  

کانی شناسی و سنگ شناسی  

آب شناسی و آب های زیرزمینی         

زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت  

رسوب شناسی و سنگ های رسوبی     

زمین شناسی مهندسی         

زمین شناسی نفت و منابع انرژی        

زمین شناسی گردشگری و طبیعت گردی          

زمین فیزیک، زلزله شناسی و لرزه زمین ساخت 

زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی         

مخاطرات زمین شناسی و زمین شناسی شهری

گوهر شناسی و سنگ های قیمیتی       

کارآفرینی در زمین شناسی   

فناوری نانو در زمین شناسی 

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی      

زمین شناسی و توسعه پایدار، انرژی های نو و تجدید پذیر  

زمین شیمی         

زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری    

زمین شناسی دریایی           

افق های نو در زمین شناسی 

کاربرد آمار و ریاضی در زمین شناسی 

فناوری اطلاعات (IT) در زمین شناسی