سازمان کنفرانس
دکتر امیرحسین پیرمرادی عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر رضا معزی نسب  عضو کمیته داوران