دعوت به عضویت در کمیته علمی و هیات داوری کنفرانس
1398/02/19

براساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس مبنی بر راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و برگزاری سالانه این رویداد علمی همانند سال های گذشته، از تمامی اساتید و هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگران با مقطع دکتری یا دانشجویان مقطع دکتری جهت عضویت دائمی در کمیته علمی و هیات داوران دعوت می شود.

قابل توضیح است برای اعضای کمیته علمی و هیات محترم داوران گواهینامه داوری مقاله صادر می گردد.

لطفا جهت عضویت و ارسا رزومه علمی و اجرایی خود به منوی "سامانه داوران" مراجعه نمایید.